Ochrona środowiska

2022-05-05
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
2022-04-11
na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.
2022-04-05
Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 13.04.2022 r. można składać deklaracje dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2022 roku. Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Cisna albo przesłać na adres: sekretariat@gminacisna.pl
2022-03-22
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2022-02-28
W dniu 24.02.2022 r. na wniosek z dnia 06.12.2021 r.
2022-02-04
GGiB.6220.3.2022                                           Cisna, dnia 04.02.2022r.                          O B W I E S Z C Z E N I E
2022-02-03
Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 638) Gmina ma obowiązek corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt dokumentu znajduje się w załączniku.
2022-02-01
GGiB.6220.11.2021                                                                Cisna, dnia 01.02.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna  

Strony