Planowanie przestrzenne

2016-10-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni” planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.
2016-10-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym na wniosek Pana Pawła Pytki postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Budowa bezodpływowego osadnika na ścieków (szambo). Budowie studni kopanej” na działce o nr ew. 43/1 położonej w miejscowości...
2016-10-04
OBWIESZCZENIE WÓJTA   GMINY   CISNA z dnia 4 października 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
2016-09-19
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postępowaniu w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej lub wierconej, budowie pompy ciepła na działce o nr ewid. 71, położonej w miejscowości Liszna...
2016-08-04
Obwieszczenie Starosty Leskiego w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej i zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 138/1 obręb Wetlina.
2016-08-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia  04 sierpnia 2016r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.
2016-07-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia   21 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie  „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
2016-07-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego  prowadzonego na wniosek Pan Zbigniew Skoczek, Grabownica Starzeńska 557, 36-207 Grabownica działając w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii...

Strony