DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Strony internetwoej Urządu Gminy w Cisnej

Urząd Gminy w Cisnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Gminy w Cisnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej lub jako skany dokumentów.
 • Skrypt WIEM.CO - SMS-owy system powiadamiania mieszkańców nie spełnia wymogu stosowania opisu pola formularza zamiast atrybutu 'placeholder'

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Aspiro Project.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Zastosowana kolorystyka ma odpowiedni dobór kontrastów.
 • Możliwość wyboru wersji w wyższym kontratstem
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Widoczny fokus
 • Wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Cisnej, Cisna 49, 38-607 Cisna, tel. +48 13 4686338.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia.
 • Pierwsze znajduje się od strony drogi wojewódzkiej, gdzie bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, po minięciu wiatrołapu.
 • Drugie wejście jest od strony południowo-wschodniej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy korytarzu głównym w pobliżu sekretariatu.
 • Na parkingu przed budynkiem znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.