Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ dotyczy: „Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m.
Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i
wybuduj”

Załączniki