Gospodarka komunalna

Wystąpienie pokontrolne NIK P20045 - Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemiszczanie odpadów w Gminie Cisna
2020-09-10
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY VIII.2020
2020-08-24
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu przeglądowego.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY VIII.2020
2020-08-17
Informacja o jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna).
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CISNA z dnia 14 sierpnia 2020r.
2020-08-14
w sprawie jakości wody z wodociągu Cisna (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna) Wójt Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu Cisna pobrana w dniu 13 sierpnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi. WÓJT GMINY CISNA mgr Renata Szczepańska
Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnym samochodem asenizacyjnym.
2020-07-30
Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) w zw. uchwałą nr XXIV/157/2004 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cisna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne
Gospodarka Komunalna - Informacja w sprawie dnia wolnego od obsługi interesantów.
2020-07-21
Informujemy, iż ze względu na procedury administracyjne i sprawozdawcze KAŻDY CZWARTEK jest dniem bez obsługi interesantów z zakresu gospodarki komunalnej. Wójt Gminy Cisna mgr Renata Szczepańska
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.
2020-07-17
Wójt Gminy Cisna informuje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r.
ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH
2020-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Strony