Obowiązujące uchwały dotyczące gospodarki odpadami


1. Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.


2. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


3. Uchwała NR III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


3a. Uchwała Nr XVI/93/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


4. Uchwała NR III/14/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


5. Uchwała NR III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


5a. Uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej.


6. Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.


7. Uchwała Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.