Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2017r.

Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna w roku 2017. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby chcące zutylizować składowane wyroby zawierające azbest o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.

Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy w Cisnej bądź u Sołtysa miejscowości. Możecie go Państwo również pobrać ze strony internetowej www.gminacisna.pl.

Program obejmuje dofinansowanie odbioru składowanych wyrobów zawierających azbest, ich transportu oraz unieszkodliwiania.

Złożone deklaracje posłużą do określenia ilości azbestu do usunięcia i oszacowania kosztów z tym związanych. Wnioskowana przez gminę dotacja rozdysponowana będzie według kolejności wpływu deklaracji.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej do dnia 31 stycznia 2017r.

Załączniki