Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014r.

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.

Załączniki