ZAPROSZENIE NA XXVI SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXVI/124/2017 w sprawie sieci szkół
 • Nr XXVI/125/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2017 roku
 • Nr XXVI/126/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodziezowym w Kalnicy
 • Nr XXVI/127/2017 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego/radnej od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu udziału w pracach organów gminy.

 

Załączniki