Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Cisna

Zarządzenie Nr 68/2020
Wójta Gminy Cisna
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników
Urzędu Gminy Cisna w 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Gminy Cisna, w 2020 r. dni ustawowo wolne od pracy będące świętami, tj. 15 sierpnia i 26 grudnia - przypadają w sobotę, w związku z tym wyznaczam następujące dni wolne od pracy niebędące sobotą, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w Urzędzie Gminy Cisna na:

1) dzień 17 sierpnia 2020 r. dla wszystkich pracowników
2) dzień 24 grudnia 2020 r. dla wszystkich pracowników

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości:

1) dla pracowników poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Cisna oraz na stronie internetowej;
2) dla interesantów, poprzez umieszczenie treści niniejszego zarządzenia na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna, tj. www.gminacisna.pl oraz BIP.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie wyłącznie w 2020 r.

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki