Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna Bogusław Bajorek zawiadamia o XXVIIII sesji RG Cisna, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 roku.

Obrady sesji można obejrzeć za pośrednictwem portalu System Rada pod linkiem https://rada.gminacisna.pl/

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Cisna.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005”, w Gminie Cisna;
 • Nr XXVIII/166/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna;
 • Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez wściela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna;
 • Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki