Informacja o możliwości skorzystania z materiałów informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że Mieszkańcy Gminy Cisna oraz turyści przebywający na terenie Cisnej mają możliwość skorzystania z materiałów oraz broszur dot. problemów :
- Procedura „Niebieskiej Karty” /podstawowe informacje/
-Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym,
- Procedur zobowiązania do leczenia odwykowego, /przewodnik dla rodzin/Przemoc w rodzinie – sytuacja osób doznających przemocy,
-Przemoc seksualna wobec dzieci.
Telefon do ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie: 800120002
W/w broszury są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej.

Iwona Irzyńska
Kier. GOPS w Cisnej