INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  30.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki  nr 428, 451, 2 położone w Kalnicy przeznaczone do zamiany.

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1247 z późn. zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony  w ustawie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Cisna, pokój nr 12 lub pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 wew. 15

 

Załączniki