OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna o zakończeniu postępowania administracyjnego z dnia 01.12.2023r.

GGiB.6220.9.2023

Cisna, dnia 01.12.2023r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna
o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.)- dalej zwaną „ustawą ooś” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.)- dalej zwanym „kpa”, zawiadamiam strony postępowania, że wobec przewidywanego zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku Gminy Cisna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Wetlina w gminie Cisna, zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 kpa:

  • udostępnia się stronom cały materiał zawarty w aktach sprawy w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami I Budownictwa Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, pokój 12 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00,
  • stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Do skorzystania z ww. uprawnień wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 21 grudnia 2023r. Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Cisna oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Cisna. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki