OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 05.08.2022 R.

GGiB.6220.11.2021                                                                 Cisna, dnia 05.08.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

informuję

o przekazaniu uzupełnienia wniosku o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań  dotyczących przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina”, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna. 

Z treścią pisma oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia 05.08.2022r. w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki