OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 14.11.2023r.

GGiB.6733.3.2023                                                         Cisna, dnia 14.11.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Cisna w miejscowościach: Cisna, Liszna oraz Żubracze, na działkach nr:

- 224, 290, 391/2, 393/4,OBR. 0002 CISNA;

- 118, 122/1, 123, 129/1, 129/2, 137/4, 137/6, 151, 152/3, 153/1, 167, 185/8, 185/9, 185/15, 186/2, 186/3, 186/14, 206/5, 206/9, 206/14, 208/1, 208/3, 208/4, 210, 223/2, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/8, 224/10, 224/11, 224/13, 238, OBR. 0008 LISZNA;

- 147/3, 147/5, 147/6, 148/2, 148/5, 148/8, 149/2, 149/3, 149/5, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 152/1, 152/3, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 152/11, 152/12, 152/13, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 186, 187, OBR. 0017 ŻUBRACZE, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

 

Załączniki