Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w  formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne.

Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ”
  • Dowód osobisty lub ważny paszport.
  • W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
    • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
    • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Opłaty

  • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz.1306 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje, czynność materialno-techniczna.

Komórka odpowiedzialna