Fundusze UE pozyskiwane za pośrednictwem PROW 2014 - 2020

„Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna oraz oczyszczalni ścieków w m. Cisna.

Celem operacji jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w gminie Cisna, poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Cisna oraz sieci kanalizacyjnej w m. Liszna, celem ograniczenia zanieczyszczenia wód i gleby oraz ochrony naturalnych ekosystemów. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
· przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz zwiększenie wartości objętości oczyszczonych ścieków o 80 300 m3/rok; · przebudowa 2-ch odcinków sieci wodociągowej w m. Liszna, o łącznej długości 675 mb
· zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego niekontrolowanym i nielegalnym zrzutem ścieków;
· zmniejszenie dysproporcji w dostępności i jakości infrastruktury komunalno - ściekowej w poszczególnych miejscowościach gminy oraz w stosunku do obszarów miejskich;
· poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Cisna;
· poprawa standardu i jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej gminy Cisna.

Realizacja opisanego wyżej przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia standardów i norm określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do osiągnięcia zdolności sprostania wymogom członkostwa w Unii Europejskiej, poprzez realizację priorytetów ochrony środowiska wyrażonych w Polityce ekologicznej państwa oraz strategiach regionalnych i lokalnych.