OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 3 sierpnia 2023r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CISNA

z dnia 3 sierpnia 2023r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna  

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/274/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 sierpnia 2022r.,

  

  

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna   oraz   Prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 sierpnia 2023r. do 04 września 2023r., w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna Nr 49, pokój nr 12, I piętro, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, w dniu 04 września   2023r., pokój nr 12, o godzinie 10.00

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy   Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2023r.  

 

Na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.  z 2023r., poz. 977) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna, do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:  

 • w/w projektem Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna,
 • prognozą oddziaływania na środowisko,
 • opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym,
 • stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna.  

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U.
z 2023r., poz. 977).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do  20 września 2023r., na piśmie do Wójta Gminy  Cisna, 38-607  Cisna Nr 49,    lub  ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@gminacisna.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 670 z późn. zm.):
 1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy   Cisna

 

Wójt Gminy  Cisna

mgr Renata Szczepańska

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 17a, pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023r., poz. 977) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy  Cisna, 38-607  Cisna Nr 49
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@gminacisna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem IDO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno-architektoniczna, Radni Gminy  Cisna, Wojewoda Podkarpacki.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminie  Cisna. Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw dziedzinowych.
 10.  Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

 

Załączniki