INFORMACJA O WYNIKU PRZETRGU

Zgodnie z § 12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów , oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna informuje, że trzeci pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wetlina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 211/18 z przeznaczeniem na wybudowanie obiektu handlowo-usługowego pod sprzedaż detaliczną z dodatkową gamą usług w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w dniu 27.08.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert.

Załączniki