Ochrona środowiska

2021-05-31
GGiB.6220.7.2021                                                       Cisna, dnia  31.05.2021r.                        O B W I E S Z C Z E N I E
2021-03-16
Zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Informuję
2021-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planie działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2021-01-11
Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-09-30
Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-09-10
GGiB.6220.14.2018 Cisna, dnia 10.09.2020r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna Zgodnie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
2020-02-10
Ogłoszenie w sprawie wydania postanowienia o wezwaniu wnioskodawcy Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul.
2020-02-04
Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji SKO.4170.87.2290.2019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczącej wniesionego odwołania przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa Osady Magury, czyli budowa koncepcji Biesy Destination I i Biesy Destination II w miejscowości Strzebowiska”.

Strony