Ochrona środowiska

2023-05-10
Zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.)
2023-02-01
Zgodnie z art. 11a ust. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 572) Wójt Gminy Cisna przekazuje do zaopiniowania projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2023.
2023-01-30
TRWAJĄ ZAPISY na X Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 2023 – Indywidualne (04.03.22) i Drużynowe (05.03.22).
2023-01-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna  
2022-11-02
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu w dniu 26.10.2022 r.
2022-10-13
GGiB.6220.21.2022                                    Cisna, dnia 13.10.2022r.                            O B W I E S Z C Z E N I E
2022-09-15
GGiB.6220.11.2021                                                            Cisna, dnia 15.09.2022r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna
2022-08-24
GGiB.6220.16.2022                                     Cisna, dnia 24.08.2022r.                            O B W I E S Z C Z E N I E

Strony