UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała  Nr XXVI/153/2020

Rady Gminy  Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.)  

Rada Gminy Cisna

uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się  wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,85 zł od  1 m2 powierzchni      użytkowej,

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4. od budynków lub ich części  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,97 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

5. od pozostałych budynków lub ich części :

a) letniskowych –  8,37 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) gospodarczych –  2,65 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) garaży wolnostojących –  7,19 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) szop drewnianych –  4,45 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) innych nie wymienionych pod literą od a-d, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  8,20 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7,

7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,97 zł od 1m2  powierzchni,

8. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –  4,99 zł  od 1 ha powierzchni,

9. od gruntów pozostałych:

a) sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi – oznaczone symbolem „dr”  – 0,51 zł od 1m2  powierzchni,

b) innych nie wymienionych pod literą a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,33 zł  od 1m2 powierzchni,

10. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z  2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego  - 3,28 zł od 1 m² powierzchni.                                                          

§ 2

Pobór podatku od nieruchomości, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy     ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  z 2019 r., poz. 5613).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2021.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Cisna

 Bogusław Bajorek

Załączniki