Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 10.00

RG.0002.42.2022                                                           Cisna, dnia 07.03.2022 r.

                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 14 marca 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leskiego;
 • Uchwała Nr XLII/238/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
 • Uchwała Nr XLII/239/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu.
 • Uchwała Nr XLII/240/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2022;
 • Uchwała Nr XLII/241/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości - Majdan;
 • Uchwała Nr XLII/242/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości – Roztoki Górne;
 • Uchwała Nr XLII/243/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Cisna na lata 2022- 2025.
 • Uchwała Nr XLII/244/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/160/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • Uchwała Nr XLII/245/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu;
 • Uchwała Nr XLII/246/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
 • Uchwała Nr XLII/247/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z 20 grudnia 2021 r. Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z właściwością;
 • Uchwała Nr XLII/248/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na Fundusz Sołecki;
 • Uchwała Nr XLII/249/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

Załączniki