ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA - ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z aktualizacją gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych zwracamy się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Cisna o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Cisna do sekretariatu, przesłanie listownie na adres: Urząd Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49 lub na adres e’mail: ugcisna@pro.onet.pl w terminie do 31 sierpnia 2020r. (ankieta dostępna jest również na stronie Gminy Cisna z zakładce Gospodarka Komunalna). W przypadku niezłożenia ankiety, zostanie przeprowadzona kontrola posesji w celu weryfikacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na poszczególnych posesjach. Wójt Gminy Cisna /-/ mgr Renata Szczepańska

Załączniki