INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany powyższe mają zastosowanie również w roku 2022r.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie naliczona opłata za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na kwartał z góry bez wezwania w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy  PKO Bank Polski 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Cisnej.

Sposób rozliczania nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego typu nieruchomości naliczana jest od osoby zamieszkującej:

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od osoby zamieszkującej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości

 22 zł miesięcznie.

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny w wysokości 88 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  2. Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Sposób rozliczania  domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Ustala się ryczałtową stawkę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w  wysokości 191,90zł rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Termin płatności bez wezwania do 30 czerwca.

WAŻNE!!!

Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane będą w pojemnikach lub workach koloru czarnego o pojemności 60l, 120l, lub 240l.

Odpady segregowane odbierane będą w pojemnikach lub workach o pojemności 60l lub 120l w następujących kolorach:

Żółty- tworzywa sztuczne i metale                       zielony- szkło                                    niebieski- papier