INFORMACJA O GRYPIE PTAKÓW (HPAI)

 
ROZPORZĄDZENIE NR 34/2023
WOJEWODY PODKARPACKIEGO
z dnia 28 grudnia 2023 r.
 
w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego
 
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit.b, pkt 8a i pkt 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2023 r., zarządza się, co następuje:
 
§ l. Określa się teren powiatów: leskiego i cześć powiatu bieszczadzkiego obejmującego miejscowości: Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Teleśnica Oszwarowa w gminie Ustrzyki Dolne jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.
 
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub innych miejscach w gospodarstwie, uniemożliwiających jego kontakt z dzikim ptactwem;
2) karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach osłoniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie:
3) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym:
4) zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
 
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.
 
§ 4. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i § 3, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatów, o których mowa w § 1.
 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.
 
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
WOJEWODA PODKARPACKI
Teresa Kubas - Hul 
UZASADNIENIE
 
do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 34 / 2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego
 
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 pkt 8a i pkt. 8 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 z późn. zm.)
 
Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), jest chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu, o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym, podlegającą obowiązkowi zwalczania, wymienioną pod pozycją 14 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy. Grypę ptaków dzielimy na „nisko zjadliwą grypę ptaków” (LPAI) oraz „wysoce zjadliwą grypę ptaków” (HPAI). Wirusy HPAI wywołują (zazwyczaj) u drobiu chorobę o ostrym, gwałtownym przebiegu i wysokiej śmiertelności. U jednych gatunków ptaków (np. kur czy indyków) mogą powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, podczas gdy u przedstawicieli innych gatunków (np. kaczek czy gęsi) choroba przebiega łagodnie lub występują objawy mało specyficzne. Różna wrażliwość na wirusa jest także u ptaków dzikich. Grupę ryzyka stanowią głównie dzikie kaczki, łabędzie, gęsi, ptaki drapieżne. Wirus jest wprowadzany do Europy przez dzikie ptaki podczas migracji, najczęściej z Azji (podczas migracji jesiennych), ostatnio również z Afryki (podczas migracji wiosennych). Możliwe jest też zjawisko polegające na przetrwaniu wirusa z poprzedniego sezonu jesienno-zimowego przez okres letni i wywoływanie zakażeń jesienią. Okres od 1 października roku poprzedzającego do 31 marca roku następnego uznaje się w kraju za okres zagrożenia epizootycznego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Chorobę wywołują wirusy grypy ptaków występujące w licznych odmianach (podtypach), które wywołują chorobę u ptaków, w tym drobiu. W Polsce ich rezerwuarem są najczęściej migrujące ptaki dzikie. Kontakt bezpośredni drobiu z ptactwem dzikim jest najczęstszą przyczyną zachorowań u drobiu. Dlatego też szczególnie w w/w obszarze nie wolno wypuszczać drobiu na tereny, z których korzystają ptaki dzikie, nawet jeśli w danym momencie są tam nieobecne. Drób należy utrzymywać w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim, a w sytuacji wysokiego ryzyka (np. eskalacji epidemii na danym obszarze) w całkowitym zamknięciu. Dlatego też w związku z zaistnieniem zagrożenia wystąpienia choroby u drobiu na obszarze powiatów: leskiego i bieszczadzkiego obejmującego miejscowości Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, Teleśnica Oszwarowa w gminie Ustrzyki Dolne, w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u padłych łabędzi niemych, znalezionych na terenie Zalewu Myczkowieckiego w powiecie leskim, należy wprowadzić nakaz utrzymywania drobiu oraz jego pojenie i karmienie w zamknięciu lub miejscach, w których zapewniono brak jego kontaktu z ptakami dzikimi. W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby, koniecznym stało się wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego niniejszego rozporządzenia, jako aktu prawa miejscowego z określeniem w nim nakazu zarówno dla hodowców drobiu jak i rolników utrzymujących drób przyzagrodowy oraz myśliwych. Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się patogenu na pozostałe tereny województwa podkarpackiego. Nakazy te są jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców terenów objętych zasięgiem możliwego wystąpienia tej choroby (istnieje możliwość wypuszczania drobiu oraz ich pojenia i karmienia na zewnątrz budynków w miejscach odizolowanych od kontaktu z ptakami dzikimi, np. za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi), jednak muszą być zastosowane dla dobra ogółu mieszkańców i ochrony pogłowia różnych gatunków drobiu województwa podkarpackiego, a w dalszej perspektywie także województw ościennych wolnych od wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 

 

Załączniki