Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu

 

Oznaczenie nieruchomości wg:

- ewidencji gruntów: 211/18

- księgi wieczystej: KS1E/00020605/4

Powierzchnia nieruchomości: 0,3515 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Wetlina w sąsiedztwie  drogi wojewódzkiej relacji Wetlina-Ustrzyki Górne, działki zabudowanej budynkiem w którym mieści się Ochotnicza Straż Pożarna Wetlina.

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wetlina 1/2005” wg którego położona jest w terenie „U/MN1”-teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (51%), „ZN”-tereny zieleni nieurządzonej (48%), „KD-Z”-tereny komunikacji droga publiczna (1%).                      

Szczegółowe zapisy zamieszczone są w wypisie z MPZP stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego wykazu.

Sposób jej zagospodarowania

Wybudowanie obiektu handlowo-usługowego pod sprzedaż detaliczną z dodatkową gamą usług (w tym wypieku pieczywa, krojenia, mielenia, pakowania próżniowego, bar bistro) w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 30 kwietnia 2022 roku          

Okres umowy: 20 lat

Wysokość czynszu

Czynsz zostanie ustalony w drodze przetargu, minimalna kwota 35500,00 zł netto rocznie plus należny podatek VAT w wysokości 23%

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu będzie naliczany od momentu podpisania umowy dzierżawy

Płatność: Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie

Załączniki