Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
W przypadku wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000zł.

Mając na uwadze powyższe, wzywam właścicieli posesji, z których wody opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że Gmina Cisna będzie przeprowadzała kontrole w w/w zakresie.

Załączniki