Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073)

informuje

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN”, planowanego do realizacji w gminie Cisna, w miejscowościach:

  • Smerek, na dz. nr ew.: 407;
  • Kalnica, na dz. nr ew.: 473/3, 473/4, 472/1, 472/3, 472/2, 469/9, 469/7, 469/8, 469/10, 429, 470/10, 470/3, 486, 177, 469/6, 470/11, 470/6, 179, 164/2, 147/1, 147/2, 145, 149, 140, 92, 113/4, 113/3;

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia 20.07.2017r..

 

 

          

Załączniki