OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego - w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów w godzinach 8:00 - 14:00, a także na stronie internetowej pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/plan-ochrony-bieszczady-plc180001, oraz możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag do wspomnianego projektu w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl w terminie 21 dni do ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Załączniki