OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY   CISNA
z dnia 23 lutego 2017r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 353 z późn. zm.),

zawiadamiam

o  podjęciu przez Radę Gminy Cisna Uchwały Nr XXIII/106/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.,  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany MPZP, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U z 2016r., poz. 353 z późn. zm.). 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna,  pokój Nr 12 piętro  pierwsze, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia  16 marca 2017r.  
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres:  /18211022/skrytka za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352 i 1579):
1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352 i 1579), na adres: ugcisna@pro.onet.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Cisna
 

Załączniki