Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)

informuję

iż Wójt Gminy Cisna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: „Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l wraz z wbudowanym dystrybutorem,  przeznaczonego do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na działce nr 421 w m. Wetlina”.

Z treścią wniosku oraz z pozostałymi aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – w terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49. Osoba do kontaktu w sprawie – Krzysztof Wierzbicki, tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.

Załączniki