OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna z dnia 01.12.2023r.

GGiB.6733.2.2023                                                                                       Cisna, dnia 01.12.2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

informuje

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej planowanej do realizacji na działkach nr ew.: 301/9, 38, 841/3, 841/2, 298/1, 845/3, 845/5, 830, 769/3, 797/4, obręb Wetlina, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

Załączniki