OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 04 sierpnia 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA   GMINY   CISNA
z dnia  04 sierpnia 2016r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.

Na podstawie art.17 pkt 9, pkt 11 i pkt 12  ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U z 2016r., poz. 778), art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U z 20016r.  poz. 353 ) oraz Uchwały  Nr XL/166/2014   RADY  GMINY    CISNA  z dnia  31 marca 2014r., w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna. 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od  11  sierpnia 2016r.,  do 09 września 2016r., w Urzędzie Gminy  Cisna, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Cisna w dniu 09 września 2016r.,  pokój nr  12,  o godzinie  10.00.

Zgodnie z art.18 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r.,  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Cisna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do  23 września 2016r.  

Na podstawie art. 29,art.39ust.1,art.46 pkt1, art. 54 ust.2 i ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U  z 2016r.poz. 353) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna,  do publicznego wglądu, można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- w/w projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna,  
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- stanowiskami organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów właściwych do opiniowania i uzgadniania projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.   

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U z 2016r.  poz. 353

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do   23 września 2016r. , na piśmie do  Wójta Gminy  Cisna, na adres: Urząd Gminy Cisna,  38- 607 Cisna    lub w postaci elektronicznej na adres :  kwierzbicki@gminacisna.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym ( Dz. U z 2013r poz. 262) lub,
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U z 2013r. poz. 235) lub,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U z 2013r. poz. 235) lub,
4) ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna.

Wójt Gminy  Cisna

                                                            

 

Załączniki