OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 13.06.2022 R

GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

Zgodnie z art. art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

informuję

o przekazaniu zażalenia Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze na postanowienie Wójta wraz z aktami sprawy dotyczących planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina”, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Cisna. 

Z treścią pisma oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia 13.06.2022r. w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki