OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA Z DNIA 14.07.2022 R.

GGiB.6733.2.2022                                                               Cisna, dnia 14.07.2022r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Cisna

na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa stacji elektroenergetycznej 30/15kV Cisna wraz ze stacjonarnym magazyn energii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych dla budowy magazynu energii w GPZ Cisna” planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 103/1, 103/2, obręb Dołżyca, gmina Cisna.

Zawiadamiam, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Cisna, referat Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12).

 

Załączniki