Ogłoszenie o 1 przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

      I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

-nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą oraz ogrodzeniem o numerze ewid. 134/6, pow. 256 m2,

-nieruchomości gruntowej  niezabudowanej o numerze ewid. 134/7, pow. 115 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Smerek, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020610/2.

Działka nie jest objęta mpzp. Zgodnie ze Studium leży w obszarze ozn. symbolem „IIa” o ustaleniach „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy”.

Ze względu na małą powierzchnię nieruchomości oraz  nieregularny kształt nieruchomości są bez możliwości zabudowy. Wjazd na działkę z drogi gminnej jest niemożliwy – granica działki 134/7 przylegająca do pasa drogi gminnej biegnie wzdłuż wysokiej skarpy, która porastają samosiewy drzew i krzewów.

Łączna cena wywoławcza  nieruchomości  22 670,00 zł.

            Przetarg odbędzie się  31 maja 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń.

 

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokośc 3 400,00 zł na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684   w terminie do dnia  25 maja 2021 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

 

            Koszty spisania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

 

            Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki