OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI CISNA

Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i  308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” działki położone są w terenie oznaczonym symbolem  „MP/RI” o następujących ustaleniach „Teren zabudowy pensjonatowej i rekreacji indywidualnej”. Przez działki przebiega sieć wodociągowa.

Cena wywoławcza  42 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

I przetarg z dnia 22 września 2014 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg odbędzie się   27 października 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy-sala posiedzeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 w terminie do dnia 21 października 2014 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

 

                                                                                           Wójt Gminy Cisna

                                                                                       mgr Renata Szczepańska

Załączniki