Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania

 

Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz.

U. z 2022 r., poz. 1079) Gmina Cisna Ogłasza nabór partnerów w celu realizacji projektu pt.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Cisna" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021- 2027; Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-|Z.00-002/23

Okres realizacji projektu: 2024-2025

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Cisna poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Cisna, zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

Od partnerów w ramach projektu oczekuje się realizacji zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą w trakcie przygotowywania i realizacji projektu oraz w okresie i trwałości projektu;

-informowania opinii publicznej o realizacji projektu;

- współpracy z Gminą w zakresie przeprowadzenia wyboru dostawcy pojazdu;

- współpracy z dostawcą pojazdu;

- uczestnictwa w odbiorze pojazdu i prawidłowej jego eksploatacji.

 

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:

1) informacje na temat wyjazdów do akcji w roku 2022;

2) Zestawienie sprzętu wraz z podaniem roku produkcji w układzie tabelarycznym (rok produkcji należy udokumentować odpowiednimi dokumentami) wg stanu na dzień złożenia oferty, obejmującego wyłącznie:

- wozy ratowniczo-gaśnicze,

- motopompy,

- urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne.

3) Zestawienie zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt ratowniczo gaśniczy służący do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.

 

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:

1) Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

2) Kopia decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,

3) Wyciąg z rejestru wyjazdów do akcji prowadzonych przez jednostkę straży pożarnej za 2022r.,

4) Statut.

 

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres: Gmina Cisna 49, 38-607 Cisna, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu. Oferty można składać korzystając z załączonego formularza oferty.

 

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert jest jawne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczono w załączonym do ogłoszenia Regulaminie otwartego naboru partnerów do realizacji wspólnego zadania. Wyniki naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Cisna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela:

Sekretarz Tomasz Lasyk

 

Załączniki