Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna
ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Do wylicytowanej  kwoty zostanie doliczona obowiązująca  stawka podatku VAT.

Przetarg odbędzie się  12 sierpnia  2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości  należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki