Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

Wójt Gminy Cisna

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

 

Ø gruntowej niezabudowanej o nr 417/3, położonej w  miejscowości Wetlina o powierzchni 1609 m2 , KW KS1E/00020605/4. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest częściowo w terenie oznaczonym symbolem „MN/U1” - „Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej” oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” – tereny zieleni nieurządzonej. Do działki brak jest drogi dojazdowej.

Cena wywoławcza 79.139,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 22% podatek VAT.

Ø  gruntowej zabudowanej o nr 214/1 położonej w miejscowości Liszna o powierzchni 2126 m2, KW KS1E/00020977/2. Działka zabudowana jest budynkiem byłego hotelu robotniczego. Zgodnie ze Studium działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „IIa” – „Istniejące tereny budownictwa mieszkaniowo – usługowego o niskiej intensywności zabudowy”.

Cena wywoławcza 137.182,00 zł. brutto

Ø gruntowej niezabudowanej o nr 842/2 położonej w miejscowości Wetlina o powierzchni 4446 m 2,KW KS1E/00020605/4. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest częściowo  w terenie oznaczonym symbolem „UP1” – „Teren zabudowy usługowej  - usługi publiczne” częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” – teren zieleni nieurządzonej oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „U/MN1” – „Teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej”.

    Cena wywoławcza 340.119,00 zł .  

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 22% podatek VAT.

             

Przetarg odbędzie się w dniu  22 października 2010 roku o godzinie 1100                                            w siedzibie Urzędu Gminy.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości                               i wyznaczonym terminie.

 

Wpłaty wadium w wysokości 20% wartości nieruchomości należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247   w terminie do dnia  18 października  2010 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

 

Koszty spisania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

 

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (013) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.

 

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki