Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna
ogłasza
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4:
 
- nr 772/2 o pow. 2091 m2, cena wywoławcza 130 353,00 zł
- nr 772/3 o pow. 2091 m2, cena wywoławcza 130 353,00 zł
- nr 772/4 o pow. 2091 m2, cena wywoławcza 123 835,00 zł
- nr 772/5 o pow. 2091 m2, cena wywoławcza 123 835,00 zł
do wylicytowanych kwot zostanie doliczony 23% podatek VAT
W/w działki położone są w terenie „MN/U1” – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej.
 
VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4:
- nr 417/3 o pow. 1609 m2, cena wywoławcza 40 000,00 zł, działka położona częściowo w terenie „MN/U1” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej „ZN” – teren zieleni nieurządzonej. Do działki brak jest dojazdu.
- nr 842/2 o pow. 4446 m2, cena wywoławcza 175 000,00 zł działka położona częściowo w terenie „UP1” – teren zabudowy usługowej-usługi publiczne, U/MN – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej, „ZN” – tereny zieleni nieurządzonej . Do wylicytowanych kwot zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetargi na w/w nieruchomości odbyły się 22.10.2010 r., 25.11.2010 r., 11.03.2011r., 23.05.2011 r., 11.07.2011 r., 16.08.2011 r.
 
            Przetarg odbędzie się 23 lipca 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy wg kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu.
 
            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.
 
            Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% wartości nieruchomości należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia 18 lipca 2012 r.
Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
 
            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
 
            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.
 
            Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.
 
            Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.
 
                                                                                                                      Wójt Gminy Cisna

                                                                                                                mgr Renata Szczepańska

Załączniki