Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o prowadzonym postępowaniu dz. 124/1 Smerek

O B W I E S Z C Z E N I E

na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016r. poz. 353) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni” planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna, na obszar Natura 2000

Wójt Gminy Cisna
informuje,

że  Wójt Gminy Cisna prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni” planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 124/1 położonej w miejscowości Smerek, obręb 0012 Smerek, gmina Cisna.

Organem właściwym do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy jest Wójt Gminy Cisna.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016r. poz. 353) – w terminie 21 dni od dnia podania  do publicznej wiadomości – w referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Cisna, 38-607 Cisna 49, ugcisna@pro.onet.pl. tel. 134686338, lub 134686307 wew. 15.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w formie elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym ( Dz. U z 2013r poz. 262) lub,
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U z 2013r. poz. 235) lub,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U z 2013r. poz. 235) lub,
4) ustnie do protokołu.
 

Załączniki