Oświadczenie o nazwisku dziecka

 • Co powinienem wiedzieć?
  Oświadczenie o nazwisku dziecka, którego rodzice są małżeństwem składa się jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach jakie małżonkowie będą nosili po ślubie. Jeżeli oświadczenie takie nie zostało złożone lub rodzice chcą zmienić poprzednio złożone oświadczenie jest to możliwe przy rejestracji pierwszego dziecka.
  Dziecko, którego matka zawarła związek małżeński z mężczyzną który nie jest ojcem dziecka  a nosi nazwisko matki, może na skutek zgodnych o świadczeń małżonków nosić nazwisko jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.
  Podobnie wygląda sytuacja gdy ojciec dziecka zawiera małżeństwo z kobietą która nie jest matką jego dziecka.
 • Kto może załatwić sprawę?

  1. Rodzice dziecka w przypadku gdy dziecko pochodzi z małżeństwa. 

  2. Małżonkowie osobiście, chcący złożyć zgodne oświadczenie, z dzieckiem,  jeżeli ukończyło 13 lat.

 • Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?
  Załatwienie sprawy wiąże się z osobistym przybyciem do usc.

Wymagane dokumenty

Dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).

Opłaty

 • Od sporządzenia protokołu o nazwisku - 11,00 zł
  Wpłat dokonywać można w  kasie Urzędu Gminy Cisna lub przelewem na rachunek bankowy: 
  74 1020 2980 0000 2802 0003 0247
 • Oświadczenie męża matki o nadaniu dziecku  jego nazwiska – zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015, poz. 583 j.t.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (DZ. U. 2014, poz. 1741 t.j.)
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.225)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, t.j.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (DZ.U.2015.194)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 t.j.).

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Komórka odpowiedzialna