Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.03.2023

W związku z przypadkami pojawiania się niedźwiedzi w osadach ludzkich, uprzejmie
proszę o podjęcie stosownych działań mających na celu poinformowanie mieszkańców
o potencjalnym zagrożeniu i zminimalizowania możliwości wystąpienia sytuacji
niebezpiecznych.
Przedwiośnie to okres wybudzania się niedźwiedzi. W tym czasie zwierzęta te nie mają
dostępu do naturalnego dla nich pokarmu (roślinność). W tym okresie obserwuje się również
wzmożoną penetracją lasów przez poszukiwaczy zrzucanych przez jeleniowate poroży (tzw.
zrzutów). Może prowadzić to do sytuacji konfliktowych i niebezpiecznych, zwłaszcza w
sytuacji, kiedy człowiek zbliża się do gawry z młodymi.
Dodatkowo, mając na uwadze poszukiwanie tzw. łatwego pokarmu przez niektóre
osobniki niedźwiedzia, zwracam uwagę na konieczność podjęcia działań, zmierzających do
zabezpieczenia wszelkich wysypisk śmieci, koszy na nieczystości i odpadki w miejscach
publicznych przed penetracją przez niedźwiedzie i inne dzikie zwierzęta. Jednocześnie
proszę, aby o tym obowiązku na terenach prywatnych, powiadomić wszystkich mieszkańców
danej gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki