ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia
środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1) i 8a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135 z późn. zm.), na wniosek Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 18 stycznia 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ l. Określa się teren powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.

§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu lub innych miejscach, w których uniemożliwiono jego kontakt z dzikim ptactwem;
  2. karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych lub miejscach osłoniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

§ 3. Nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie powiatów, o których mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI
Ewa Leniart

 

UZASADNIENIE
do rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 3 / 2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie województwa podkarpackiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 46 ust. 3 pkt 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.).

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), jest chorobą zakaźną ptaków, w tym drobiu, o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym, podlegającą obowiązkowi zwalczania, wymienioną pod pozycją 14 w załączniku Nr 2, cytowanej na wstępie ustawy. Grypę dzielimy na „nisko zjadliwą grypę ptaków” (LPAI) oraz „wysoce zjadliwą grypę ptaków” (HPAI). Wirusy HPAI wywołują (zazwyczaj) u drobiu chorobę o ostrym, gwałtownym przebiegu i wysokiej śmiertelności. U jednych ptaków (np. kur czy indyków) mogą powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, podczas gdy przedstawiciele innych gatunków (np. kaczek czy gęsi) czasami chorują, a niekiedy pozostają zdrowe lub wykazują objawy mało specyficzne. Różna wrażliwość na wirusa jest także u ptaków dzikich. Grupę ryzyka stanowią głównie dzikie kaczki, łabędzie, gęsi, ptaki drapieżne. Wirus jest wprowadzany do Europy przez dzikie ptaki podczas migracji, najczęściej z Azji (podczas migracji jesiennych), ostatnio również z Afryki (podczas migracji wiosennych). Możliwe jest też zjawisko polegające na przetrwaniu wirusa z poprzedniego sezonu jesienno-zimowego przez okres letni i wywoływanie zakażeń jesienią. Okres od 1 października roku poprzedzającego do 31 marca roku następnego uznaje się w kraju za okres zagrożenia epizootycznego wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Chorobę wywołują wirusy grypy ptaków występujące w licznych odmianach (podtypach), które wywołują chorobę u ptaków, w tym drobiu. W Polsce ich rezerwuarem są najczęściej migrujące ptaki dzikie. Kontakt bezpośredni drobiu z ptactwem dzikim jest najczęstszą przyczyną zachorowań u drobiu. Dlatego też nie wolno wypuszczać drobiu na tereny, z których korzystają ptaki dzikie, nawet jeśli w danym momencie są tam nieobecne. Drób należy utrzymywać w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim, a w sytuacji wysokiego ryzyka (np. eskalacji epidemii na danym obszarze) w całkowitym zamknięciu.

Dlatego też w związku z zaistnieniem zagrożenia wystąpienia choroby u drobiu na obszarze powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u padłego łabędzia niemego, znalezionego na Zalewie Myczkowce w powiecie leskim, należy wprowadzić nakaz utrzymywania drobiu oraz ich pojenie i karmienie w zamknięciu lub miejscach, w których zapewniono brak jego kontaktu z ptakami dzikimi.

W celu powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby, koniecznym stało się wydanie z określeniem w nim nakazu zarówno dla hodowców drobiu jak i rolników utrzymujących drób przyzagrodowy. Obostrzenia mają na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się patogenu na pozostałe tereny województwa podkarpackiego.

Nakazy są jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców terenów objętych zasięgiem tej choroby (istnieje możliwość wypuszczania drobiu oraz ich pojenia i karmienia na zewnątrz budynków w miejscach odizolowanych od kontaktu z ptakami dzikimi, np. za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi), jednak muszą być zastosowane dla dobra ogółu mieszkańców i ochrony pogłowia różnych gatunków drobiu tut. województwa, a w dalszej perspektywie województw ościennych wolnych od wysoce zjadliwej grypy ptaków.

  

 

Załączniki