Uchwała Nr LII/293/2022 Rady Gminy w Cisnej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Cisna

Uchwała Nr LII/293/2022

Rady Gminy w Cisnej

z dnia 25 listopada 2022 r.

 

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Cisna

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust .1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jedn. tekst Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1, ust.5, art. 19 pkt 1 lit b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach          i opłatach lokalnych ( jedn. tekst  Dz. U. z 2022  poz. 1452 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową  ( Dz. U. Nr 249 poz.1851) 

Rada Gminy w Cisnej

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę            celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na obszarze gminy                           w miejscowościach: Buk, Cisna, Dołżyca, Habkowce, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liszna, Przysłup, Roztoki Górne, Smerek, Strzebowiska, Wetlina i Żubracze. 

 

§ 2

Opłata miejscowa wynosi  2,00 zł dziennie - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

 

§ 3

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze gminy         w miejscowościach: Buk, Cisna, Dołżyca, Habkowce, Jaworzec, Kalnica, Krzywe, Liszna, Przysłup, Roztoki Górne, Smerek, Strzebowiska, Wetlina i Żubracze w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

 

3. Inkasenci wpłacają do kasy lub na konto budżetu Gminy Cisna kwotę pobranej opłaty miejscowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty opłaty miejscowej.

 

§ 4

Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę przybycia do danego miejsca oraz datę opuszczenia danego miejsca.

Obowiązek ten nie dotyczy osób i podmiotów prowadzących inną formę ewidencji meldunkowej.

§ 5

 

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

 

§ 6

 

Traci moc Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 19 listopada 2019 roku  w sprawie opłaty miejscowej.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2023.

 

Załączniki