Unieważnienie postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wójt Gminy Cisna informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej kwoty 130 000 zł, prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej”” zostało unieważnione.

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Z poważaniem

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki