Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

  • nr 181/9 położonej w  Lisznej o pow. 4976 m2 ,KW KS1E/00020977/2, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „II b” o następujących ustaleniach „Istniejące usługi turystyczne”, cena wywoławcza 106 641,00 zł. Dojazd do działki po wcześniejszym  ustanowieniu służebności przejazdu i przechodu.
  • nr 842/2 położonej w Wetlinie o pow. 4446 m2 , KW KS1E/00020605/4, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Cisna Nr XXXI/128/2013 w dniu 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ”Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna planowanym przeznaczeniem działki będą „Usługi turystyczne (np. pensjonat, hotel) handel, usługi gastronomiczne i inne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej”, cena wywoławcza 159 824,00 zł.

Do wylicytowanych kwot zostanie doliczona obowiązująca  stawka podatku VAT.

Przetarg odbędzie się   16 grudnia 2013 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości  należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia  9 grudnia 2013 r.
Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki