Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący:
- działkę nr 256/1 w Strzebowiskach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
- działkę 212 położoną w Wetlinie, której część o pow. 8 m2 przeznaczona jest do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Wykaz obejmujący cz. działki 212 wywiesza się na okres 21 dni.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz stronie internetowej www.gminacisna.pl

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki